Харын хүүг дааманд явуулахгүй хориглох 4 байрлал, аргууд