MNCTV- Даам тоглодог хүүхдүүд тооны хичээлдээ сайн