Пифагорын теорем

Математикт хамгийн алдартай, хамгийн хэрэгтэй гэж хэлж болох энэхүү теоремын олон янзын баталгаа байдаг. Энд тун хялбар нэгэн баталгааг харуулав.