Integers

Дунд ангийн математик - Хичээл 1.
1 views

Order of integers – Бүхэл тооны эрэмбэ

Эерэг ба сөрөг бүхэл тооны эрэмбэ, тоон шулуун дээр дүрслэх нь
1 views

Order of Integers

Бүхэл тооны эрэмбэ (үргэлжлэл)
1 views