Integers

Дунд ангийн математик - Хичээл 1.
2 views

Order of integers – Бүхэл тооны эрэмбэ

Эерэг ба сөрөг бүхэл тооны эрэмбэ, тоон шулуун дээр дүрслэх нь
2 views

Order of Integers

Бүхэл тооны эрэмбэ (үргэлжлэл)
2 views